Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko instruktora do spraw organizacyjno-programowych

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

na wolne stanowisko instruktora do spraw organizacyjno-programowych

w Gminnym Centrum Kultury
86-005 Białe Błota, ul. Czysta 1A

opublikowane na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w dniu 24.03.2022 roku.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Instruktor do spraw organizacyjno-programowych, w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

– organizację imprez kulturalnych w pomieszczeniach GCK oraz w innych miejscach gminy,
– prezentację wydarzeń kulturalnych gminy i promocję środowiska twórczego,
– organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej,

– realizację działań programowych Centrum,
– działania edukacyjne i warsztatowe,
– przygotowania i realizację programu Centrum,
– przygotowania preliminarzy i rozliczeń imprez oraz wyszukiwanie konkurencyjnych ofert,
– prowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z działalności Centrum.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

– wykształcenie minimum średnie,

– umiejętność organizowania i współorganizowania imprez,
– umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office,
– umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,
– dyspozycyjność i odporność na sytuacje stresowe,
– kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
– samodzielność w działaniu,
– udział w imprezach organizowanych przez GCK,
– prawo jazdy kat. B,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
– komunikatywność.

b) dodatkowe:
– umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, klubami, z dziećmi, osobami dorosłymi oraz seniorami,
– uzdolnienia np. plastyczne, muzyczne, organizatorskie lub inne,
– umiejętność aktywnej i kompleksowej obsługi portali społecznościowych.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
– usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, winda
– obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:

– list motywacyjny,
– życiorys / CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i wykształcenia, opatrzony oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”
– kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,
– kserokopia prawa jazdy,
– oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru w ogłoszeniu,

V. Wymagane dokumenty można składać:
– osobiście w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach, ul. Czysta 1A,
– przesłać pocztą na adres:
Gminne Centrum Kultury
ul. Czysta 1A
86-005 Białe Błota

w terminie do 7 kwietnia 2022 roku
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Instruktor do spraw organizacyjno-programowych – ogłoszenie nr 1/2022”.

VI. Inne informacje:
– o zakwalifikowaniu się do II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
– oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Kultury po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach lub data stempla pocztowego
– z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.