Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do kultura.bialeblota.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Woźniak, robert@c4.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 504 288 983. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
– wejście do budynku jest dostępne poprzez zainstalowaną windę dla osób niepełnosprawnych

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
– korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych
– winda przystosowana

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
– Szkoła nie posiada pochylni, platformy, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
– Na terenie przyległym do obiektu jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
– Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
– Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Gminne Centrum Kultury w Łochowie

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
– Wejście do budynku znajduje się na poziomie ziemi. 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
– budynek nie posiada schodów i wind
– korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
– budynek nie posiada pochylni, platformy, informacje głosowych, pętli indukcyjne.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
– budynek nie posiada miejsc parkingowych.
– możliwość zaparkowania wzdłuż drogi przy budynku 

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

– Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

– Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
– wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
– budynek nie posiada korytarzy, schodów i wind

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
– budynek nie posiada pochylni, platformy, informacje głosowych, pętli indukcyjne.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
– budynek posiada sześć miejsc parkingowych bez wydzielenia specjalnie miejsc dla osób niepełnosprawnych

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
– Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
– Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Świetlica Wiejska w Łochowicach

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
– wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
– budynek nie posiada korytarzy, schodów i wind

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
– budynek nie posiada pochylni, platformy, informacje głosowych, pętli indukcyjne.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
– budynek posiada sześć miejsc parkingowych bez wydzielenia specjalnie miejsc dla osób niepełnosprawnych

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
– Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
– Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Świetlica Wiejska w Cielu

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
– wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
– budynek nie posiada schodów i wind
– korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
– budynek nie posiada pochylni, platformy, informacje głosowych, pętli indukcyjne.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
– budynek posiada sześć miejsc parkingowych bez wydzielenia specjalnie miejsc dla osób niepełnosprawnych

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
– Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
– Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Świetlica Wiejska w Zielonce

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
– wejście do budynku na poziomie gruntu

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
– budynek nie posiada korytarzy, schodów i wind

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
– budynek nie posiada pochylni, platformy, informacje głosowych, pętli indukcyjne.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
– budynek posiada sześć miejsc parkingowych bez wydzielenia specjalnie miejsc dla osób niepełnosprawnych

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
– Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
– Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.