W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku i głosu utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Białe Błota oraz portalu społecznościowym Facebook w celach informacyjnych i promocyjnych.

Informacja administratora danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach ul. Czysta 1A;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Gminne Centrum Kultury, ul. Czysta 1A, 86-005 Białe Błota lub email: iod@kultura.bialeblota.pl;

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych  na stronie internetowej http://kultura.bialeblota.pl oraz  https://web.facebook.com/kultura.bialeblota/do momentu odwołania zgody; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku i głosu będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Wobec Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.