W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach ul. Czysta 1A;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Arkadiusz Kaliński, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gminne Centrum Kultury, ul. Czysta 1A, 86-005 Białe Błota lub email: iod@kultura.bialeblota.pl;

3) Celem przetwarzania danych w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach jest wykonywanie podstawowych zadań ustawowych i statutowych instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, etc.), zawieraniem umów, zatrudnianiem pracowników i innych prawnych obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1;

4) Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych. W przypadku umieszczenia danych osobowych w mediach społecznościowych Pani/Pana dane osobowe mogą przekazywane do krajów państwa trzeciego, lecz w tym wypadku, wymagana będzie Pani/Pana zgoda.

6) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia;

10) Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz wersjach papierowych, jednakże nie będą poddawane profilowaniu.