KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GCK

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 11 czerwca 2024r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 – t.j.), § 12 ust. 2 i 3 Statutu Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach stanowiącego załącznik do uchwały Nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu w związku z art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87 – t.j.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach z siedzibą w Białych Błotach (86-005) ul. Czysta 1A. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej komisją, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Białych Błotach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach i na tablicy ogłoszeń Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach przy ul. Czystej 1A.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Magdalena Maison

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87 – t.j.) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 – t.j.) do zadań Wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W związku z aktualnym powierzeniem obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury do czasu powołania dyrektora tej jednostki w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87 – t.j.) wydanie zarządzenia w przedmiocie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora jednostki kultury jest zasadne.